Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt:
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Zakelijke klant: persoon die handelt in opdracht van zijn of haar werkgever en op afstand een overeenkomst met de ondernemer aangaat;
 4. Overeenkomst op afstand; een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van product en/of diensten, tot en met het sluiten van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
  het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
  af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dagen: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
  de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
  stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Gegevens ondernemer

 • Pure Start / Diapy
 • Zwarte dijk 12 i, 7775 PB te Lutten
 • E-Mail: info@diapy.nl
 • KvK : 78196914
 • BTW : NL 003300947B31

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
  tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
  de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
  handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
  gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
  het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
  berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van
  door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede
  de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot
  stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
  worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
  wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische
  weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van
  producten of diensten.
 4. Ondernemer gaat uit van gemiddelde verbruik van luiers per dag (eerste jaar 7 per dag, tweede jaar 6 per dag en derde + vierde jaar 5 per dag) en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meer of minder verbruik.
 5. Het luierabonnement is gebaseerd op gemiddeld verbruik van luiers per dag zoals in artikel 4 lid 4 benoemd, de prijzen behoren ook bij deze gemiddelde verbruiken. Bij meer verbruik zal de prijs ook worden verhoogd. Voor een luierabonnement op maat neemt consument op eigen initiatief contact op met ondernemer.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
  het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
  de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
  niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
  a. de informatiegegevens van de ondernemer waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
  uitvoering der overeenkomst;
  • d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
  producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
  op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingrecht bij levering van producten

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst
  buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een
  termijn van veertien dagen is verstreken, na de dag waarop de consument of
  een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste
  zaak heeft ontvangen
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste
  de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of
  herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de
  ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
  de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft;
  f. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTWtarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
  markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
  dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
  bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de
  dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
  doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
  een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
  jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
  overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
  doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
  een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
  jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
  overeenkomst op afstand.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
  leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
  de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
  dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn
  voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment
  van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand. Bij een openstaande factuur is opzegging niet mogelijk.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand. Bij een openstaande factuur is opzegging niet mogelijk.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaande de levering van de producten door middel van een betaalverzoek via de Rabobank die wordt verzonden door ondernemer.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat
  de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.